Informace o zpracování osobních údajů

I.

Ochrana soukromí při zpracování osobních údajů je pro společnost ENSYTRA s.r.o. důležitou záležitostí, kterou při našich obchodních procesech bereme na zřetel.

Po přečtení těchto zásad zjistíte:

Správce osobních údajů je společnost ENSYTRA s.r.o., IČO 28582136, se sídlem
nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice (dále jen „ENSYTRA“).

Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování: ENSYTRA s.r.o. nám. Svobody 931/22, 789 85 Mohelnice, adresa elektronické pošty: podpora@energybroker.cz, telefon: 606 777 980.

Společnost ENSYTRA zpracovává osobní údaje fyzických osob (dále jen „subjektů údajů“) jako správce v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

II.

Osobní údaje, které společnosti ENSYTRA poskytnete v rámci nákupu zboží či využívání služeb poskytovaných nebo nabízených společností ENSYTRA, zpracovává společnost ENSYTRA v souladu s právními předpisy. Takto získané osobní údaje budou společností ENSYTRA jako správcem osobních údajů užity jen k účelům a za podmínek zde stanovených.

Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností ENSYTRA, provedení opatření před uzavřením takové smlouvy, za účelem zasílání obchodních sdělení a činění jiných marketingových aktivit společností ENSYTRA vůči Vaší osobě a dále za účelem vedení uživatelského účtu a pro účely provozování věrnostního programu.

Předání osobních údajů státním orgánům a správním úřadům je přípustné pouze na základě povinnost stanovené právním předpisem.

 

Zasílání obchodních sdělení

Vámi poskytnutou emailovou adresu nebo telefonní kontakt je společnost ENSYTRA v  souladu s podmínkami § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna využít k zasílání obchodních sdělení a jiných obdobných aktivit přímého marketingu, zahrnující zejména zasílání informací o novém zboží či službách, pořádaných akcích, soutěžích nebo jiných speciálních nabídkách. V případě, že si zasílání obchodních sdělení nebude přát, můžete se z odběru kdykoliv a bezplatně odhlásit pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu obsahujícího obchodní sdělení nebo zaslal obdobnou sms na telefonní číslo, ze kterého byla sms obsahující obchodní sdělení zaslána.

 

Bezpečnost

Společnost ENSYTRA přijímá a dodržuje technická, organizační a bezpečnostní opatření, aby chránila Vaše osobní údaje proti jejich úniku, ztrátě, zničení a proti neoprávněnému zásahu nepovolaných osob. Zpracování Vašich osobních údajů a přístup k nim bude zajišťován pouze k tomu pověřenými osobami, které jsou zavázány k povinnosti mlčenlivosti a k dodržování právních předpisů.

 

Cookies

Společnost ENSYTRA používá cookies k tomu, aby zajistila optimální technické a uživatelské fungování stránek. Cookies jsou malé „soubory”, které se uloží na Váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat mj. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače navštívili naše stránky. Ve svém prohlížení můžete používání cookies vypnout či zde můžete změnit nastavení pro jejich ukládání. Odmítnout ukládání cookies můžete dále například tím, že spustíte ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.

 

Další příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být poskytnuty státním orgánům, resp. dalším subjektům v rámci plnění zákonných povinností stanovených zvláštními předpisy, dalším subjektům, pokud je to nezbytné pro ochranu práv (např. soudům, soudním exekutorům, dražebníkům, přičemž rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na údaje nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku), specializovaným externím subjektům (dále „zpracovatel"), které pro správce osobních údajů provádějí zpracování na základě příslušné smlouvy o zpracování osobních údajů (např. externí mzdová účetní společnost, daňový či právní poradce, reklamní agentura, společnost realizující distribuci zásilek, společnost realizující platby, společnost realizující vyhodnocování zpětné vazby a analýz tržního postavení) - za zpracovatele vybírá správce osobních údajů po pečlivém zvážení pouze takovou osobu, která poskytne maximální záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany předávaných osobních údajů.

 

III.

  1. Právní důvod zpracování osobních údajů

Společnost ENSYTRA jako správce osobních údajů zpracovává Vaše osobní údaje na základě následujících důvodů:

 

  1. Informace podle článku 13 GDPR: Informace poskytované v případě, že osobní údaje jsou získávány od subjektu údajů

 

  1. Informace podle článku 15 GDPR:  Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda jsou či nejsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k osobním údajům a k dalším informacím. Máte právo na poskytnutí kopie osobních údajů zpracovávaných společností ENSYTRA. Za další kopie může společnost ENSYTRA účtovat přiměřený poplatek z důvodů administrativních nákladů.

 

  1. Informace podle článku 16 GDPR: Právo na opravu

Máte právo na to, aby společnost ENSYTRA bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají.

 

  1. Informace podle článku 17 GDPR: Právo na výmaz

Máte právo na to, aby společnost ENSYTRA bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, pokud je k tomu dán důvod. To se neuplatní, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné zejména za účelem splnění právní povinnosti a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 

  1. Informace podle článku 18 GDPR: Právo na omezení zpracování

Máte právo na to, aby společnost ENSYTRA omezila za určitých situací zpracování Vašich osobních údajů.

 

  1. Informace podle článku 19 GDPR: Oznamovací povinnost

Společnost ENSYTRA oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

 

  1. Informace podle článku 21 GDPR: Právo vznést námitku

Z důvodů týkajících se konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů.

 

  1. Informace podle článku 34 GDPR: Oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Vašich osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, má společnost ENSYTRA povinnost Vám toto porušení bez zbytečného dokladu oznámit.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 25,255
USD 23,195