Často kladené dotazy

Jakým způsobem mi může webová aplikace EnergyBroker pomoci při realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat veřejnou zakázku na výběr dodavatele energií.
EnergyBroker je navíc certifikovaným elektronickým nástrojem, tudíž je možné zde realizovat i samotnou e-aukci v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ") a dodavatelům, jež podali nabídku, je zaslána ze systému výzva k účasti v e-aukci. Průběh e-aukce je popsán v následující otázce.
Velkou výhodou webové aplikace EnergyBroker je také to, že se po zadání spotřeb a cen k jednotlivým OM automaticky počítají celkové náklady, a to jak za distribuci, tak za dodávku komodity. Tento celkový součet je neocenitelný především při uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, což musí zadavatel splnit dle § 147a ZVZ. Údaje o spotřebách a cenách si může zadavatel i jeho příspěvkové organizace efektivně do webové aplikace EnergyBroker zadávat již v průběhu roku a nemusí následně po ukončení dodávek shromažďovat narychlo všechny faktury a celkovou cenu pracně sčítat.

Co je to e-aukce a jak funguje?

Elektronická aukce je nástroj pro realizaci aukčního řízení, kde probíhá on-line vyjednávání o ceně. Do e-aukce k veřejné zakázce mají samozřejmě přístup pouze ti dodavatelé, jejichž nabídka splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Z webové aplikace EnergyBroker je jim zaslána výzva k účasti v e-aukci. Po potvrzení přihlášky dodavatelem je systémem zaslán klíč ke vstupu do aukční síně, kde následně dodavatelé vkládají své vstupní hodnoty – nabídkové ceny uvedené v podané nabídce. V průběhu e-aukce pak své cenové nabídky snižují a vždy vidí jen nejlepší nabídku a své pořadí. Po uplynutí doby, na kterou byla e-aukce nastavena, vítězí ten, jehož nabídková cena byla v daný okamžik nejnižší.

Co se děje po skončení e-aukce?

Po skončení e-aukce všichni zúčastnění dodavatelé potvrzují svými elektronickými podpisy bezproblémový průběh aukce a obratem se generuje protokol s historií a průběhem e-aukce, takže má zadavatel absolutní přehled o tom, co se v průběhu aukce dělo - kdo, kdy cenu snížil a o kolik. Následně jsou finální protokoly z e-aukce předány hodnotící komisi, která je spolu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek předává zadavateli, aby rozhodl o vítězi veřejné zakázky.

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto sofistikovaný nástroj – webová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům.


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu.

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).
Ke sledování a administraci takovýchto nákupů slouží ve webové aplikaci EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazníkovi je známa marže dodavatele.

Jakým způsobem mi může webová aplikace EnergyBroker pomoci při výběru dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat e-aukci na výběr dodavatele energií. Přímo z webové aplikace je také možné snadno oslovit široké spektrum dodavatelů rozesláním hromadného e-mailu se zadávací dokumentací, vč. příloh. Po přijetí nabídek se ve webové aplikaci zadministruje samotná e-aukce a dodavatelům, jež podali nabídku, je zaslána ze systému výzva k účasti v e-aukci. Průběh e-aukce je popsán v následující otázce.

Co je to e-aukce a jak funguje?

Elektronická aukce je nástroj pro vytvoření a realizaci aukčního řízení, kde probíhá on-line vyjednávání o ceně. Do e-aukce mají přístup pouze prověření dodavatelé, kteří se kvalifikovali do výběrového řízení podáním nabídky, jež splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Po potvrzení přihlášky dodavatelem je systémem zaslán klíč ke vstupu do aukční síně, kde následně dodavatelé vkládají své vstupní hodnoty – nabídkové ceny. V průběhu e-aukce pak své cenové nabídky snižují a vždy vidí jen nejlepší nabídku a své pořadí. Po uplynutí doby, na kterou byla e-aukce nastavena, vítězí ten, jehož nabídková cena byla v daný okamžik nejnižší.

Co se děje po skončení e-aukce?

Po skončení e-aukce všichni zúčastnění dodavatelé potvrzují svými elektronickými podpisy bezproblémový průběh aukce a obratem se generuje protokol s historií a průběhem e-aukce, takže má díky tomu zákazník navíc absolutní přehled o tom, co se v průběhu aukce dělo - kdo, kdy cenu snížil a o kolik. Následně mohou naši odborníci za zákazníka zkontrolovat finální návrh smlouvy zaslaný vítězem e-aukce tak, aby neobsahoval nepříznivé ujednání pro zákazníka (automatické prodlužování smlouvy, sankce apod.).

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto sofistikovaný nástroj – webová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům.


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu.

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).
Ke sledování a administraci takovýchto nákupů slouží ve webové aplikaci EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazníkovi je známa marže dodavatele.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 24,355
USD 22,601