Často kladené dotazy

Jakým způsobem mi může webová aplikace EnergyBroker pomoci při realizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat veřejnou zakázku na výběr dodavatele energií.
EnergyBroker je navíc certifikovaným elektronickým nástrojem, tudíž je možné zde realizovat i samotnou e-aukci v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ") a dodavatelům, jež podali nabídku, je zaslána ze systému výzva k účasti v e-aukci. Průběh e-aukce je popsán v následující otázce.
Velkou výhodou webové aplikace EnergyBroker je také to, že se po zadání spotřeb a cen k jednotlivým OM automaticky počítají celkové náklady, a to jak za distribuci, tak za dodávku komodity. Tento celkový součet je neocenitelný především při uveřejňování skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky, což musí zadavatel splnit dle § 147a ZVZ. Údaje o spotřebách a cenách si může zadavatel i jeho příspěvkové organizace efektivně do webové aplikace EnergyBroker zadávat již v průběhu roku a nemusí následně po ukončení dodávek shromažďovat narychlo všechny faktury a celkovou cenu pracně sčítat.

Co je to e-aukce a jak funguje?

Elektronická aukce je nástroj pro realizaci aukčního řízení, kde probíhá on-line vyjednávání o ceně. Do e-aukce k veřejné zakázce mají samozřejmě přístup pouze ti dodavatelé, jejichž nabídka splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Z webové aplikace EnergyBroker je jim zaslána výzva k účasti v e-aukci. Po potvrzení přihlášky dodavatelem je systémem zaslán klíč ke vstupu do aukční síně, kde následně dodavatelé vkládají své vstupní hodnoty – nabídkové ceny uvedené v podané nabídce. V průběhu e-aukce pak své cenové nabídky snižují a vždy vidí jen nejlepší nabídku a své pořadí. Po uplynutí doby, na kterou byla e-aukce nastavena, vítězí ten, jehož nabídková cena byla v daný okamžik nejnižší.

Co se děje po skončení e-aukce?

Po skončení e-aukce všichni zúčastnění dodavatelé potvrzují svými elektronickými podpisy bezproblémový průběh aukce a obratem se generuje protokol s historií a průběhem e-aukce, takže má zadavatel absolutní přehled o tom, co se v průběhu aukce dělo - kdo, kdy cenu snížil a o kolik. Následně jsou finální protokoly z e-aukce předány hodnotící komisi, která je spolu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek předává zadavateli, aby rozhodl o vítězi veřejné zakázky.

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto sofistikovaný nástroj – webová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům.


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu.

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).
Ke sledování a administraci takovýchto nákupů slouží ve webové aplikaci EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazníkovi je známa marže dodavatele.

Jakým způsobem mi může webová aplikace EnergyBroker pomoci při výběru dodavatele?

Pomocí přehledné administrace odběrných míst (dále jen „OM") si dokážete jednoduše vytvořit přílohu k zadávací dokumentaci a následně s využitím individuální péče našich odborníků realizovat e-aukci na výběr dodavatele energií. Přímo z webové aplikace je také možné snadno oslovit široké spektrum dodavatelů rozesláním hromadného e-mailu se zadávací dokumentací, vč. příloh. Po přijetí nabídek se ve webové aplikaci zadministruje samotná e-aukce a dodavatelům, jež podali nabídku, je zaslána ze systému výzva k účasti v e-aukci. Průběh e-aukce je popsán v následující otázce.

Co je to e-aukce a jak funguje?

Elektronická aukce je nástroj pro vytvoření a realizaci aukčního řízení, kde probíhá on-line vyjednávání o ceně. Do e-aukce mají přístup pouze prověření dodavatelé, kteří se kvalifikovali do výběrového řízení podáním nabídky, jež splnila požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci. Po potvrzení přihlášky dodavatelem je systémem zaslán klíč ke vstupu do aukční síně, kde následně dodavatelé vkládají své vstupní hodnoty – nabídkové ceny. V průběhu e-aukce pak své cenové nabídky snižují a vždy vidí jen nejlepší nabídku a své pořadí. Po uplynutí doby, na kterou byla e-aukce nastavena, vítězí ten, jehož nabídková cena byla v daný okamžik nejnižší.

Co se děje po skončení e-aukce?

Po skončení e-aukce všichni zúčastnění dodavatelé potvrzují svými elektronickými podpisy bezproblémový průběh aukce a obratem se generuje protokol s historií a průběhem e-aukce, takže má díky tomu zákazník navíc absolutní přehled o tom, co se v průběhu aukce dělo - kdo, kdy cenu snížil a o kolik. Následně mohou naši odborníci za zákazníka zkontrolovat finální návrh smlouvy zaslaný vítězem e-aukce tak, aby neobsahoval nepříznivé ujednání pro zákazníka (automatické prodlužování smlouvy, sankce apod.).

Co je to energetický management?

Energetický management je určitý soubor opatření a činností, jejichž cílem je efektivní řízení snižování spotřeby energie. Lze jej nastavit individuálně pro každou organizaci (potažmo budovu) s cílem postupného dosahování úspor energie, přičemž výsledkem může být i zlepšení provozního režimu a dopadů na životní prostředí.


Realizace energetického managementu spočívá zejména v měření a zaznamenávání spotřeby energie alespoň v měsíční periodě, ve stanovení potenciálu úspor energie, v samotné realizaci plánovaných opatření, vyhodnocování spotřeby energie a účinnosti realizovaných opatření a v neposlední řadě také v porovnání předpokládaných a dosažených úspor a v tvorbě a aktualizaci energetických koncepcí a akčních plánů. Základním kamenem je proto sofistikovaný nástroj – webová aplikace EnergyBroker, která umožňuje přehledně na jednom místě evidovat technická i obchodní data k jednotlivým odběrným místům.


Hlavním přínosem využívání webové aplikace EnergyBroker v rámci energetického managementu je zejména získání přehledu o počtech odběrných míst a jejich spotřebách, nákladech (potažmo průměrných cenách). Zároveň lze díky správně realizovanému energetickému managementu snižovat nejen náklady na energie, ale i dopady na životní prostředí a provozní náklady na provoz jednotlivých objektů.

K čemu je dobré sledovat cenu velkobchodních produktů komodit elektřiny a zemního plynu?

Velkoobchodní cena elektřiny (ročních produktů typu Baseload Pražské burzy Power exchange central Europe, a.s. www.pxe.cz) a plynu (velkoobchodních produktů Lipské burzy www.eex.com, Natural Gas - Derivatives Market - NCG Natural Gas Futures) je základní definicí ocenění daného odběru komodity zákazníka. Dodavatelé využívají ceny uvedených velkoobchodních produktů při vytváření cenové nabídky pro zákazníky, kteří tak mají možnost si jednoduše spočítat výši marže dodavatele.

Existují i jiné velkoobchodní produkty než roční hodnota Baseload popsaná v předchozí otázce?

Ano, existují. V případě velkoobchodních produktů zemního plynu na www.eex.com jsou to kromě ročního produktu produkty typu sezóna (letní se kupuje na období od 1.4. do 30.9. a zimní od 1.10. do 31.3.), kvartál (nákup jednotlivých kvartálů v roce - 1.Q, 2.Q, 3.Q a 4.Q) a měsíc (nákup pro jednotlivé měsíce v roce). V případě velkoobchodních produktů elektřiny na www.pxe.cz jsou to vyjma ročního produktu produkty typu kvartál a měsíc.

Co to znamená spotová cena komodity?

Spotová cena je výsledkem obchodování krátkodobých produktů elektřiny a plynu. Krátkodobými produkty se rozumí cena za dodávku pro daný konkrétní den nebo případně pro danou konkrétní hodinu v roce. Spotová cena je především závislá na aktuálním přebytku nebo nedostatku dané komodity na trhu v příslušném období obchodu.

Co je to postupný nákup?

Postupný nákup energií je režim, kdy dodavatel nenabízí zákazníkovi fixní cenu na určité období, ale specifikuje svoji maržovou přirážku hodnotou tzv. násobícího nebo sčítacího koeficientu. Zákazník si postupně obstarává prostřednictvím dodavatele komoditu nákupem velkoobchodních produktů, přičemž výsledná cena, která je ve výsledku zákazníkovi fakturována, se počítá jako násobek ceny velkoobchodního produktu a hodnoty koeficientu dodavatele. Zákazník si může komoditu nakupovat v různých objemech, po částech (viz roční, sezónní, kvartální a měsíční hodnoty velkoobchodních produktů).
Ke sledování a administraci takovýchto nákupů slouží ve webové aplikaci EnergyBroker sekce Evidence postupných nákupů, kde má zákazník vždy přehled, kdy a za jakou cenu nakoupil, kolik objemu má již nakoupeno a kolik zbývá dokoupit, a to i v grafickém vyjádření.

Jaké výhody mi přinese režim postupného nákupu?

Režim postupného nákupu přináší zákazníkovi hned několik výhod, níže jmenujeme ty nejvýznamnější:

 

- umožňuje realizovat několik nákupů komodity během roku v závislosti na vývoji velkoobchodních cen,

- zaručuje zákazníkovi vždy nejvýhodnější cenu komodity bez nutnosti měnit dodavatele,

- diverzifikuje riziko,

- zákazníkovi je známa marže dodavatele.

Když chci pro svoji domácnost levnější energie díky e-aukci, co pro to musím udělat?

Prvním krokem je registrace do komoditního portálu EnergyBroker (www.energybroker.cz), kde vyplníte Vaše iniciály a do 24 hodin Vám bude Váš profil povolen a zpřístupněn. Následně máte možnost si do Vašeho profilu přidat údaje týkající se Vašeho odběrného místa (tzn. místa, kde je využívána elektřina či zemní plyn). V případě zájmu zúčastnit se elektronické aukce na výběr nového dodavatele si podáte ve Vašem profilu Žádost o zařazení do Evidence účastníků e-aukcí. Po odeslání této žádosti Vám bude na Vaši e-mailovou adresu zaslána výzva k platbě registračního poplatku ve výši 200 Kč + DPH, po jehož úhradě obdržíte k podpisu Smlouvu o poskytování služeb. Po podpisu této smlouvy za Vás zprostředkovatel e-aukce na základě plné moci ukončí stávající smlouvu a zařadí Vás do nejbližší plánované e-aukce. Po skončení e-aukce zajistí uzavření smlouvy s dodavatelem, který v daném čase nabídl nejnižší cenu elektřiny/zemního plynu.

Jaké další poplatky mě čekají?

Zájemce hradí pouze jednorázový registrační poplatek ve výši 200 Kč + DPH, žádné další poplatky zákazník nehradí.

Pouze pro informaci: Ve faktuře je zákazníkovi vždy ze strany dodavatele účtován tzv. stálý měsíční plat, resp. pevná cena za měsíc, jehož výši si dodavatel stanovuje dle svých ceníků. Při realizaci našich e-aukcí je tento poplatek pevně stanoven administrátorem e-aukce, a to ve výši dle níže uvedených tabulek. Tyto poplatky vyfakturované dodavatelem si bude administrátor e-aukce průběžně od Vašeho dodavatele fakturovat a pokrývat jimi náklady spojené s administrací a realizací e-aukcí.

Elektrická energie

 

Kategorie

Distribuční sazba

Cena v Kč/měsíc/odběrné místo/komodita

Domácnost

D01d, D02d, D25d a D26d

25

D35d, D45d a D56d (event. D55d)

45

Podnikatel

všechny distribuční sazby

45

 

 

Zemní plyn

 

Kategorie

Charakter odběru

Cena v Kč/měsíc/odběrné místo/komodita

Domácnost i podnikatel

vaření

15

TUV

25

vytápění

65

 

Výše uvedené poplatky jsou konečné a vítězný Dodavatel není oprávněn tyto částky při fakturaci Zákazníkovi překročit. 

Jsou všichni dodavatelé ve vašich e-aukcích spolehliví? Co když narazím na dodavatele, kterého vůbec neznám? Co když zkrachuje? Budu bez elektřiny/zemního plynu?

K účasti v e-aukcích jsou zváni pouze prověření a spolehliví dodavatelé. Pokud by i přesto došlo k zániku společnosti Vašeho dodavatele, nemusíte se obávat přerušení dodávky elektřiny či zemního plynu. V takovýchto případech Vám dodávku vždy ze zákona zajistí „dodavatel poslední instance", tudíž místně příslušný distributor elektřiny/zemního plynu.

Když uvedu svoji spotřebu za poslední rok, vy mi zprostředkujete nákup přesně tohoto množství? Co když spotřebuji více nebo méně elektřiny/zemního plynu?

Vámi uvedená spotřeba je brána pouze orientačně, aby měl nový dodavatel představu, jaký objem elektřiny/zemního plynu má pro Vás zabezpečit. Nejste tedy tímto číselným údajem vázán, odpovědnost za případnou odchylku spotřeby nese Váš nový dodavatel.

Když odebírám elektřinu/zemní plyn v domácnosti i na chatě/v garáži, musím provést dvě registrace a zaplatit dva poplatky?

Registrační poplatek je vázán na odběratele (jméno, příjmení, datum narození), tudíž pokud na své jméno máte smlouvu na dodávku elektřiny/zemního plynu v domácnosti, na chatě, v garáži apod., můžete si do e-aukce přihlásit všechny Vaše odběry za jeden registrační poplatek.

Co pro mě znamená změna dodavatele? Co vše se tím pro mě změní?

Na jedno odběrné místo jsou uzavřeny vždy 2 smlouvy – Smlouva o připojení a Smlouva o sdružených službách dodávky. Smlouva o připojení je uzavřena s distributorem, v jehož majetku je elektrické vedení, příp. plynové potrubí v místě, kde se Váš odběr nachází, tudíž distributora si sami zvolit nemůžete. Změnit můžete dodavatele, tzn. toho, s kým se uzavírá Smlouva o sdružených službách dodávky – tomu hradíte zálohy a ten Vám vždy jednou ročně vystavuje zúčtovací fakturu. Z toho vyplývá, že se pro Vás změní pouze záležitosti týkající se úhrady zálohových plateb a fakturace. Elektroměr či plynoměr se nemění a odečty stále budou provádět ti samí pracovníci dle pokynů distributora. Ten následně hlásí Vaši skutečnou spotřebu novému dodavateli, který Vám ji vyfakturuje.

Z čeho se skládá cena, kterou aktuálně platím svému dodavateli = na čem můžu ušetřit tím, že se připojím do e-aukce?

Celková fakturovaná cena se skládá ze dvou složek – regulované platby a neregulované platby. Regulované platby jsou platby za distribuci elektřiny/zemního plynu a jejich výše je určena Energetickým regulačním úřadem - platí pro všechny odběratele bez výjimky a není možné je ovlivnit. Cenu, kterou si můžete změnou dodavatele ovlivnit, je ve složce neregulované platby – platba za silovou elektrickou energii/platba za dodávku plynu. Ve faktuře je uvedena jednotková cena za MWh, která se poté násobí se skutečnou spotřebou.

Kolik času budu muset administraci s vámi věnovat – musím něco sledovat?

Časově náročnější je pouze období registrace a dodání údajů potřebných k realizaci e-aukce (uzavření Smlouvy o poskytování služeb, naskenování aktuální smlouvy a faktury). Jakmile budou údaje kompletní, řeší za Vás na základě plné moci vše administrátor e-aukce, který za Vás ukončí stávající smlouvu a po skončení e-aukce za Vás znovu na základě plné moci také podepíše smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/zemního plynu a zajistí bezproblémový přechod k novému dodavateli. V průběhu dodávky se o nic starat nemusíte a na blížící se konec platnosti smlouvy s novým dodavatelem budete z naší strany včas upozorněn.

Kdo za mě vyřeší proces změny dodavatele?

Celý proces administrujeme my ve spolupráci s Vaším novým dodavatelem. Vaším jménem je tedy podána výpověď u stávajícího dodavatele a následně je zajištěn plynulý přechod k novému dodavateli – k žádné prodlevě (výpadku) v dodávce nedochází.

Kdy a kde podepisuji nové smlouvy na dodávku elektřiny/zemního plynu?

Po realizaci e-aukce, z níž vzejde Váš nový dodavatel, je administrátorem e-aukce vygenerována nová smlouva, která plně nahradí Vaši stávající Smlouvu o sdružených službách dodávky. Smlouva obsahuje především Vaše iniciály, údaje o odběrném místě, platební podmínky a fixní cenu, která je pro Vás neměnná po celé období dodávky, na které je nová smlouva uzavřena (zpravidla rok). Součástí smlouvy jsou samozřejmě Všeobecné obchodní podmínky, které jsou nastaveny především tak, aby dodavatel neměl možnost smlouvu automaticky sám bez reakce zákazníka prodloužit či jej dokonce z jakýchkoli důvodů sankcionovat.

Co se stane, až uplyne doba, na kterou je uzavřena smlouva?

V komoditním portále EnergyBroker bude u Vašeho odběrného místa uvedena doba platnosti smlouvy a systém automaticky upozorní na blížící se konec období, na kterou byla smlouva uzavřena. Na Vaši e-mailovou adresu bude odeslána výzva k vyjádření, zda máte zájem se znovu účastnit e-aukce a zvolit dodavatele, který v daném čase nabídne nejnižší cenu či zda případně chcete smluvní vztah ukončit a zajistit si nového dodavatele sám. V případě, že byste na výzvu nereagoval a nepodařilo by se Vás zastihnout ani telefonicky, smluvní vztah bychom s novým dodavatelem prodloužili o 12 měsíců, abychom předešli nechtěnému ukončení odběru a demontáži elektroměru/plynoměru.

Aktuální kurzy
České národní banky
EUR 25,445
USD 21,755